Kayak Trek, Lake Champlain, 2006
Back Forward

Photos by John Clark